Tiskrna - potebujete novou inkoustovou, laserovou i multifnukn tiskrnu? Jak vybrat tiskrnu?

Nevíte si rady se svojí novou tiskárnou? Nevíte, zda-li je lepší tiskárna od HP, CANON, EPSON, BROTHER,...? Zeptejte se nás, nebo si pette následující tipy.

Na eském trhu dnes naleznete nemalou ádku inkoustových a laserových tiskáren kadá z tchto dvou technologií má své zastánce i odpurce, nkterá pro a proti a také svoje výhody a nevýhody. Mezi výhody inkoustových tiskáren pati nejvyšší kvalita tisku jak textu tak fotografií, bezokrajový tisk(fotky a do veliskoti A4 i A3 podle provedení a výrobce tiskárny), snadné pouití, malá velikost, oproti tomu nevýhody mohou být pi tisku nap. A4 fotek pomalý tisk (z dvodu velkého pokrytí a nutnosti zasychání inkoustu), moná rozmazatelnost a nevododolnost (toto Vám dnes dokáí zaruit pouze tiskárny EPSON s technologií inkoustových cartridgí DURAbrite, které jsou vododolné, se stálostí barev a 100 let.) a oproti laserovým tiskárnám draší provoz.

inkoustových tiskáren i fototiskáren, multifunkních inkoustových tiskáren, nkdy nazývaných All in One - neboli vše v jednom, které v sob srduují tiskárnu, skener, kopírku, k emu se nkdy ješt pidává také fax i teka pamových karet.

Nejprve je teba zamyslet se nad tím, za jakým úelem si chcete tiskárnu poídit. Zda pro tisk bných dokument (zápisky, faktury, povídky, apod.) nebo tisk barevných obrázk i fotografií. Také je dleité mít jasno v tom, v jak velkém formátu chcete tisknout a v jaké kvalit. V neposlední ad je teba zváit náklady na tisk, aby se vám nestalo, e sice si budete tisknout doma sami, ale drá ne kdybyste si nechali tisknout ve specializovaných obchodech.

Laser nebo inkoust?Laserová tiskárna má nepochybn výhodu tam, kde je poteba tisknout více stránek najednou. Pokud vám nejde o dokonalou kvalitu barev a potebujete své dokumenty tisknout ve velkém mnoství, pak pro vás bude laserová tiskárna vhodnjší. Na druhou stranu je nutno íci, e v dnešní dob je pro tisk barevných dokument a speciáln pak fotografií rozhodn nejkvalitnjší volbou tisk inkoustový. Alternativou k inkoustovému tisku je termosublimaní technologie. Jsou i další typy tisku (jako napíklad ofsetový tisk, sítotisk apod.), ale ty nejsou pro domácí uití vhodné a hodí se spíše do oblasti firemní. Jednoznané výhody inkoustových (resp. termosublimaních) tiskáren spoívají v nízké poizovací cen, slušné barevné vrnosti, širokém barevném rozsahu, dobré kresb a celkov vrném podání výsledných snímk. Nevýhody naopak pedstavují vyšší náklady na tisk, delší as potebný k samotnému tisku.

Kterého výrobce zvolit? – Pedními výrobci v této oblasti jsou v souasné dob Canon, Hewlett Packard, Epson a Lexmark. Kadý z nich má své rzné modelové ady, kadý má svou metodu tisku, zpsob lisování tiskových hlav, sloení inkoust i odpovídající typy médií. Zde je teba zdraznit, e co se týe kvality tisku, síly jsou v tomto pípad vyrovnané.

Velikost tiskárny a tiskového formátu – tiskárny mohou být kapesní, nabízející tisk pouze do klasického foto-formátu 10 x 15 cm, stolní - pes formát A4 nebo A3 a po velkoformátová tisková zaízení, které tisknou nap. i na šíi média 10m. Nejekonomitjší volbou pro domácí tisk je A4, pípadn A3 (pro náronjší). Nákup tiskáren formátu 10 x 15 cm není píliš vhodný, nebo se jedná o ist jednoúelová zaízení, kde jste znan omezeni formátem.

Ekonomika barev – celkem logicky lze íci, e u levnjších model tiskáren jsou výrobní náklady tiskové hlavy minimální, ovšem ruku v ruce s tím klesá i kvalita. Je celkem logické, e inkoustová tiskárna za 3 tisíce korun nebude tisknout stejn jako tiskárna za 20 tisíc korun. U mnoha model se pouívají jednorázové hlavy spojené s inkoustovou náplní a dále základní sloení barev, co pedstavuje 4-barevný systém CMYK neboli: Azurová (C), Purpurová (M), lutá (Y) a erná (K). Stále více model ji dnes nabízí tisk prostednictvím 6 barev, (tzv.: CMYKLmLc), co vede k širšímu barevnému gamutu a lepšímu prokreslení. Více inkoust má svá pozitiva i negativa. Jedním z klad je potenciáln širší barevný gamut a také vtší úspora inkoustu. Není pravda, e ím více inkoust máme, tím jsou náklady na tisk vyšší. Pi samotném "nastelování" jednotlivých kapek inkoustu na médium toti více barev pokryje vtší barevnou škálu, tudí není poteba takového barevného "míchání" jako napíklad u nátisku tymi základními barvami.  Na druhou stranu, ím více barev máte, tím je sloitjší ízení samotného tisku a pedevším zajištní pesné správy barev. Poizovací náklady tiskáren samozejm rostou s potem barev, nicmén vezmeme-li v úvahu pomr kvalita/cena - ve smyslu náklad na tisk, nelze ne doporuit tiskárnu, která disponuje alespo 6 barvami.

Rozlišení – není a tak smrodatné, jak by se mohlo n první pohled zdát. Udává se v jednotkách "dpi" (dots per inch) neboli "poet bod na palec" a tento parametr nám íká jak jemný rastr je ta která tiskárna schopna vytvoit. Rozlišení se udává u tiskáren jako násobek potu horizontálních a vertikálních bod nap. 2 400 x 1 200 dpi. Je poteba si uvdomit, e fyzické rozlišení tiskáren dnes jde výrazn dále, ne je rozlišovací schopnost lidského oka. Take je samozejm dobe, pokud má tiskárna vysoká rozlišení, ale rozdíl mezi 5200 a 4880 dpi opravdu nepoznáte.

Rychlost tisku – platí obecná pravda, e rychlejší tiskárny jsou draší, ale pitom rychlost je vdy více i mén na úkor samotné kvality. Zde tedy je na zváení kadého, zda-li bude preferovat rychlost i kvalitu.

Konektivita - je dleitým prvkem. Kadá tiskárna je dnes vybavena USB slotem, kde standard je verze 2.0, nicmén nkteré modely ješt stále pouívají USB 1.1, co pedstavuje problém v mnohonásobn pomalejším penosu. Dalšími - zatím stále ješt nadstandardními zpsoby, je podpora bezdrátových technologií - Wi-fi, Bluetooth nebo zabudovaný infraervený port. Nejlepší monost z tchto tí variant pedstavuje bluetooth, které má relativn nejvtší dosah i penosovou rychlost.

Další funkce - vaše rozhodování me ovlivnit celá ada podruných funkcí. Napíklad stále oblíbenjším vybavením je integrovaná teka pamových karet pímo do tla tiskárny. K dispozici je nkolik slot do kterých lze zasunout a pímo vytisknout snímky ze všech dnes pouívaných pamových médií (CF/MD karty, xD karty, SD/MMC, SM, MemoryStickPro a Pro Duo). Svou úlohu hraje také ovládání, celkový design a rozmry.

logo canon
Výrobce: Canon
Odkaz na výrobce: www.canon.cz
Další informace: nabdka tiskren CANON
Spolenost Canon je dobe známá pro své digitální fotoaparáty a také tiskové technologie, kde má pro bné zákazníky pipraveny inkoustové i laserové tiskárny. Canon však svou nabídku primárn rozdluje na inkoustové a laserové tiskárny a pak také na multifunkní zaízení.
Inkoustové
Canon v této oblasti nabízí tiskárny pod oznaením PIXMA. Jedná se o celou škálu produkt od malinkatých PIXMA iP90v i iP100 a po velké PIXMA Pro9000 a Pro9500, které vyuívají a 10 inkoust a nabízí kvalitní tisk na formát A3 pro profesionály. Vybírat tedy dobe lze dle odstupovaných parametr.

Laserové
V této sekci uvidíme tiskárny s oznaením LBP nebo i-SENSYS LBP. Jedná se o rychlé laserové tiskárny pro malé kanceláe i jednotlivce, ale také o barevné laserové tiskárny s profesionálním tiskem. Vtšinou je moné tyto modely doplnit (pokud u ji nemají) o síovou kartu pro pipojení do sít, ale funkci printserveru me dnes obstarat i jiné zaízení, jako napíklad síové úloné zaízení.

Inkoustové multifunkce
Zde se objevují také produkty PIXMA, a to bu MP nebo MX. Opt se jedná o celou škálu produkt odstupovaných podle výkonnosti a funknosti. Verze MX nabízí také funkci PictBridge pro tisk fotografií pímo z fotoaparátu nebo kamery.

Laserové multifunkce
A nakonec to jsou velká multifunkní laserová zaízení LaserBase a i-SENSYS, které jsou vhodné spíše pro malé a stední podniky, kde nabídnou své sluby pracovním skupinám.logo EPSON
Výrobce: Epson
Odkaz na výrobce: www.epson.cz
Další informace: nabdka tiskren EPSON
Spolenost Epson se dostala od hodinek a k tiskárnám a od roku 1978 psobí také v Evrop. V jejím portfóliu se hemí zpravidla tiskárny, na n se specializuje a ty rozdluje do tyech hlavních oblastí, na n se nyní v krátkosti podíváme.
Inkoustové tiskárny pro obecné pouití
Dle popisu jsou tyto tiskárny ureny jak do kanceláí, tak do domácností a mohou se pouít pro tisk textu a také grafiky i fotografií. Zaazují se sem modely Stylus.

Integrované tiskárny All-in-One
Jak ji název napovídá, jde o tiskárny s funkcemi pro kopírování a skenování. Zameny jsou na kompaktnost a také úspornost, co mají ocenit uivatelé v domácnosti a v malých kanceláích. Zaazují se sem modely Stylus i Stylus Photo, jejich výbr je ji podstatn širší ne v pedchozím pípad.

Fotografické inkoustové tiskárny
Zde jsou ji výhradn modely Epson Stylus Photo, které kladou draz na tisk fotografií a obrazových materiál. Nabízena je ada velikostí, která zvládne tisk formátu 10 x 15 a A3.
Laserové a multifunkní laserové tiskárny
A nakonec se meme zmínit o laserových modelech, které nabízí erný i barevný tisk, ale jsou ureny spíše do malých i velkých podnik a pracovním skupinám - to nejen kvli svým rozmrm, ale pedevším cen.Výrobce: Hewlett-Packard
Odkaz na výrobce: www.hp.cz
Další informace: nabdka tiskren HP
Nabídka firmy Hewlett-Packard je v této oblasti opravdu široká, a tak je opravdu z eho vybírat. Tiskárny této spolenosti patí mezi nejznámjší, stejn jako je proslulá celá firma. HP své modely rozdluje celkem do pti oblastí, které si nyní piblííme.
ernobílé tiskárny
Sem se adí výhradn ernobílé laserové tiskárny, které jsou ureny pro jednotlivé uivatele, ale i malé i velké skupiny, take jejich místo me být jak na stole, tak i v tiskové místnosti. I bným uivatelm však tyto modely nabízí slušnou poizovací cenu.

Barevné inkoustové tiskárny
Zde se zaazují tiskárny HP Photosmart a HP Deskjet pro tisk dokument a fotografií, mobilní tiskárny HP pro bezdrátový tisk a také HP Business a Officejet Pro, které se vyuijí v podnicích.

Barevné tiskárny color LaserJet
Definice této skupiny je v podstat stejná jako u ernobílých tiskáren, samozejm a na to, e produkty v této rodin jsou schopny barevného tisku. Pipravíme se zde ale také na vyšší poizovací cenu.

Multifunkní zaízení
Sem se adí celkem tyi rodiny - HP Officejet s tiskárnou, skenerem, kopírkou a faxem pro kanceláe a podniky, HP Photosmart s tiskárnou, skenerem a kopírkou pro projekty domácí kanceláe, HP Laserjet s profi tiskem, kopírováním a skenováním a nakonec HP Deskjet s tiskárnou, skenerem a kopírkou pro ist domácí úely.

Fotografické tiskárny
A nakonec to jsou ešení ist pro fotografy pro pohodlný tisk fotografií v domácnosti i na cestách. Zde se uplatní malá média i velké formáty a do A3.logo lexmark
Výrobce: Lexmark
Odkaz na výrobce: www.lexmark.cz
Další informace: nabdka tiskren LEXMARK
Spolenost Lexmark International vznikla v prbhu 90. let minulého století a zamila se ihned pedevším na výrobu tiskových ešení. Ji od svých poátk psobí tato firma i v našem regionu a nyní má v Brn také výrobní prostory. Její tiskárny pro domácnosti se dají rozdlit do tech oblastí. Pojme na n.
Barevné inkoustové tiskárny
Sem se momentáln zaazují celkem 4 produkty, které jsou z asi nejbnjší oblasti urené pro domácnosti. Najdeme zde základní model, ale i modely vyuívající Wi-Fi konektivitu a další se zamuje na kompaktnost.

Mono laserové tiskárny
Pro uivatele, kteí potebují tisknout peván dokumenty a fotky jsou jim ukradené, má Lexmark v nabídce také dv ernobílé laserové tiskárny. Tyto modely se zamily na poskytnutí laserového tisku za dostupnou cenu.

Tiskárny All-In-One
Zde se také u Lexmarku potvrzuje oblíbenost multifunkcí, protoe model je celkem 16. Najdeme zde jak malá a kompaktní zaízení s Wi-Fi i bez, tak i kompletní kanceláská ešení s moností faxování a funkcí PictBridge.logo OKI
Výrobce: OKI
Odkaz na výrobce: www.oki.cz
Další informace: Nabdka tiskren OKI
Tiskové ešení OKI Printing Solutions prodává spolenost OKI Data Corporation a ta je jednou ze tí hlavních divizí OKI Electric. OKI Printing Solutions rozdluje svoje produkty do pti rzných kategorií: jehlikové tiskárny, barevné tiskárny, ernobílé tiskárny, faxy a multifunkní zaízení. Z nich si samozejm všechny pedstavovat nebudem, pouze ty relevantní.
ernobílé tiskárny
Sem se adí celá škála produkt. Jednak to jsou malé stolní tiskárny, pak kanceláské tiskárny a vysokorychlostní síové tiskárny s monostmi manipulace s papírem. Osobní tiskárny pak zahrnují nkolik model, které vyuívají digitální LED technologii tisku.

Barevné tiskárny
Tyto modely se dlí do nkolika rodin podle pouití. Nás budou zajímat spíše osobní tiskárny, které jsou ureny do domácích kanceláí. Ty jsou celkem dv a vyuívají víceúrovovou technologii ProQ2400.

Multifunkní zaízení
A nakonec to jsou multifunkce. Ty jsou však spíše pro kanceláská pouití v podnicích a pouze OKIOFFICE nabízí kompaktnjší vzhled a krom toho tisk, faxování, skenování, kopírování a spravování dokument.logo SAMSUNG
Výrobce: Samsung
Odkaz na výrobce: www.samsung.cz
Další informace: Nabdka tiskren SAMSUNG
Spolenost Samsung je v oblasti IT skuteným obrem a zasahuje do ady rzných obor. Není tedy divu, e nabízí také tisková ešení, i kdy pro domácnosti je jejich variabilita omezena pouze na laserové tiskárny a multifunkce. Ale ty i tak stojí za prohlédnutí a my se zamíme výhradn na modely pro domácnosti a kanceláe.
ernobílé laserové tiskárny pro domácnosti a domácí kanceláe
Takto prezentuje Samsung na svých stránkách celkem dva modely tiskáren, které se mají vyznaovat pedevším kompaktností a rychlým a kvalitním tiskem. Dále zde také Samsung zdrazuje elegantní vzhled, jednoduché ovládání a úsporný provoz.

ernobílá multifunkní zaízení
B multifunkce také i zde pevaují potem nad pouhými tiskárnami. V nabídce je celkem sedm kus od kompaktní SCX-4200 pes model SCX-6322DN pro opravdu nároné a po designový kousek SCX-4500. Vybrat by si zde ml tedy kadý.

Barevná multifunkní zaízení
A nakonec to jsou barevné multifunkce, kde najdeme celkem ti modely. A e je zde spojena barevná laserová tiskárna se skenerem a digitální kopírkou, nejedná se zrovna o levné zaízení. Také samotný Samsung je peduruje spíše do podnik, které mají "rozjasnit barvami".logo XEROX
Výrobce: Xerox
Odkaz na výrobce: www.xerox.cz
Další informace: Nabdka tiskren XEROX
Spolenost Xerox je v oblasti tisku a kopírování takovým fenoménem, a se z jejího názvu utvoilo synonymum pro kopírování, podobn jako se z Google stalo slovo pro vyhledávání na Internetu. Xerox se snaí pokrýt poteby všech typ zákazník, take samozejm nechybí ani domácnosti. Hlavní rozdlení produkt je mezi tiskárny a multifunkní zaízení.
ernobílé tiskárny
Mezi ty patí výhradn produkty s oznaením Phaser, které vyuívají laserovou technologii. Xerox zde klade draz na rychlost tisku a flexibilitu a rzné modely jsou ureny pro jednotlivce a velké pracovní skupiny. Staí si vybrat ten pravý.

Barevné tiskárny
Také barevné tiskárny jsou u Xeroxu laserové, ale ne všechny. Pedstavují se zde také nové technologie s tuhým inkoustem, co má zajistit daleko píjemnjší náklady na tisk ne u tradiních tekutých inkoust. Xerox zde také nabízí finann dostupné klasické laserové tiskárny, které si budeme moci poídit i do domácností.

Multifunkní zaízení
Multifunkce se u Xeroxu rozdlují na barevné a ernobílé (ob bu A4 nebo A3). Barevné multifunkce s laserovým tiskem nabízí základní modely a po velké kanceláské pístroje schopné tisknout na formát A3. Xerox zde vyzdvihuje snadné ovládání, maximální funknost, vybavení a kvalitu tisku. Tato zaízení se však hodí spíše do podnik.

ernobílé multifunkce WorkCentre a Phaser jsou pak ureny do kanceláí, ale také jednotlivým uivatelm. A také u A3 model se najde jeden, který je oznaený jako osobní entry-level zaízení, ale pak jsou zde velká kanceláská zaízení.

zdroj: www.svethardware.cz

(c) 2010-2020 - Tisková Pohotovost - tispo.cz www.tispo.cz, FoodFestivaly, MikroS - Webové prezentace na míru, www.horicak.cz, www.logicky.cz, www.vychodocech.cz, www.mapple.cz, tentovikend.cz